top of page

Industrier

Den svenska branschstrukturen har förändrats avsevärt under det senaste seklet.

Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag, så har industriföretagen

expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, cirka 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag

samt företag inom företagsservice som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är

jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag. Endast 14 procent återfinns inom industrin.

Bara i Uddevalla finns idag allt som allt ca 5000 företag, de flesta små eller mycket små.

Följande saxat från Wikipedia beträffande betydelsen av ordet Industri:

Ordet Industri kommer av latinets industria, som betyder flit, idoghet, sysselsättning

och är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. I äldre svenska har också

ordet "manufaktur" använts i betydelsen tillverkning som kommer av latinets ord för hantverk.

Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar

som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Den industriella revolutionens framsteg

fick allt större betydelse när ångdrivna fartyg och järnvägar blev vanligare. Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp.

Andra industriella revolutionen kallas ibland tiden 1871-1914, som bland annat präglades av

utbredningen av elektricitet och förbränningsmotorer. Åren som valts att använda för denna tid

är den mellan fransk-tyska kriget 1871 och första världskriget, som bröt ut 1914.

Ovanstående gäller snarast för industriutvecklingen ur ett internationellt perspektiv,

framför allt för utvecklingen i England som var det land som ledde den industriella utvecklingen.

Till Sverige kom industrialismen först betydligt senare. För Uddevallas del introducerades ju

knappast elektriciteten och förbränningsmotorerna förrän tiden kring Första Världskriget.

Industriföretag som fanns under 1800-talet drevs självfallet

under helt andra villkor än de som grundats under nyare tider.

En tidsmässig uppdelning av företagen har därför gjorts enligt följande:

  • Företag etablerade fram t.o.m. år 1900

  • Företag etablerade under perioden 1901 t.o.m. 1950

  • Företag etablerade under perioden 1951 t.o.m. 2000

  • Företag etablerade 2001 och senare

Uddevallavarvet var det utan jämförelse största och viktigaste industriföretag som funnits i Uddevalla.

Men visst fanns det viss industriell verksamhet i Uddevalla innan 1800-talets mitt med 

tillkomsten av Kampenhofs Bomullsspinneri och Väfveri ställde de facto allt annat i skuggan.

Detta är också orsaken till att just detta företag fått representera Uddevallas tidiga industriella historia.

 

bottom of page