top of page
Uddevalla Förr gruppen

Gruppen har tagit fram ett mycket omfattande material om vilka olika affärsrörelser, industrier etc.

som funnits på snart sagt varenda gatuadress i centrala Uddevalla sedan ett drygt hundratal år tillbaks.

Hittills har 53 olika verksamheter katalogiserats, bland annat mjölkaffärer, herrekiperingar mm.

C:a 6 500 adresser har dokumenterats, och allt finns uppladdat på hemsidan för alla att ta del av.

Gruppen har möte sista onsdagen i varje månad.

Allt material finns åtkomligt nedan, klicka på önskad version.
Senast uppdaterat 2023-09
-26

Nedan ses gruppen i intensivt arbete under ett av sina månatliga sammanträden.
Åke Hansson
Ordföranden/sekreteraren Åke Hansson.
Ua Förr
Lennart Roos, Lars-Olof Jacobsson och Vambola Kallaste.
Rote
Begreppet Rote har använts i Sverige under lång tid och kan uppdelas på 3 användningsområde.
Främst inom militären för att ange minsta truppindelning i en formering eller förband.
Uppdelning av en stad i olika distrikt för folkbokföring, brandförsvar m.m.
Samt indelning av socknar utanför stadsområden.
Uddevalla stad var uppdelad på 12 Rotar.
Nedan har vi lagt upp en lista med kvartersnamnen inom varje Rote.
Källan är Fastighetslängderna över Uddevalla år 1936-40-46.
Landerier

Ett Landeri var en bit mark som låg inom stadens s.k. ”donationsmark”, dvs jord som tillhörde staden.

I flertalet städer hade denna mark skänkts av staten i samband med stadens grundande.

Här skiljer sig dock Uddevalla från andra städer genom att denna mark inte skänkts av staten,

och möjligen beror det på att Uddevalla lytt under olika kungavälden genom tiderna.

Uddevalla har bytt nationalitet flest gånger av alla svenska städer, troligen hela åtta gånger.

Landerierna ägdes i en del städer av staden, men hyrdes ut till medborgare.

I andra fall ägdes landerierna av medborgare, och brukades som betesmarker, åker- eller trädgårdslotter.

Borgarna var ju även bönder, såtillvida att i många fall hushållen var självförsörjande i större eller mindre grad.

I staden fanns det mycket husdjur som varje dag drevs ut till egna eller kollektiva betesmarker.

Därför fanns det en funktionär i staden, en ”mulbetestillsyningsman”, som hade uppsyn

över allmänningarna så att de utnyttjades på rätt sätt.

Landerier i Uddevalla

Adlersborg/Kokärr

Annegreteberg

Elseberg

Emaus

Fredriksberg

Fredriksborg

Kristineberg

Kristinedal

Marieberg 

Utsikten 

Walkesborg

Windingsborg

Salta Namn
Uddevalla Förr-gruppen har tagit fram en förteckning av smeknamn på personer i Uddevalla.
Listan innehåller Ca 950 namn.
Ca 500 utav dessa vet vi det verkliga namnet.
Klicka på länken inunder för att ta del av s.k. "salta namn"

Senast uppdaterat 2023-09-26
Uddevalla i Fågelperspektiv
bottom of page