Repslagarbanan i Södra Hamnen

Saxat från Sten Kristianssons bokserie ”Uddevalla Stads Historia Del II”:

Borgmästare Åberg har äran av att ha skapat den första industri I Uddevalla som genom arbetarantal kan göra skäl för detta namn.

År 1781 begärde han av magistraten plats för en planerad repslagarebana, och föreslog älvstranden utanför sjöbommen ”från det stället där Israel Broströms inropade tomt sig sluter längs utmed fru prostinnan Wahlborgs äng till Berget (Valkesborgskullen), och vidare därifrån linea recta till Löfåsberget”.

Borgerskapets äldste, som fick avgörandet i sin hand, tillstyrkte med villkor att en 14 alnar (ca 8,5m) bred hamngata ”från stenmurens yttersta kant” reserverades.

Borgmästaren skulle vidare påbygga denna mur och stärka den med fyllning, ”så att vattnet ej kan stiga därutöver”.

Arrendesumman blev 6 riksdaler specie årligen.

Med fyllnaden blev det nog si och så i långliga tider ännu, likaså med den tilltänkta Hamn-gatan. Men banan kom till stånd, en slags pålbyggnad i stil med sjöbodarna vid ett fiskeläge, för marken var ännu för sumpig att bebygga på vanligt sätt.

Utseendet kan de äldre rätt väl föreställa sig, ty repslagarebanan uppfördes på nytt efter stadsbranden 1806, och kvarstod ett gott stycke in på 1900-talet.